Ogólne informacje

Ochrona środowiska i minimalizowanie skutków oddziaływania Lotniska Chopina na otoczenie, to jeden z priorytetów polityki zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

W Przedsiębiorstwie od ponad 10 lat funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego oparty na normie ISO 14001. Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego pozwala na koordynację i usprawnienie działań realizowanych w takich obszarach jak:
1. ochrona przed hałasem,
2. ochrona powietrza,
3. gospodarka wodno-ściekowa,
4. ochrona środowiska gruntowo-wodnego,
5. gospodarka odpadami.

• Posiadamy najbardziej zaawansowany technicznie w Polsce system monitoringu hałasu lotniczego wykorzystywany do prowadzenia ciągłych pomiarów hałasu w otoczeniu Lotniska Chopina.

• Wdrożyliśmy mechanizmy ekonomiczne mobilizujące przewoźników do wykorzystywania nowoczesnej i cichej floty lotniczej.

• Stale współpracujemy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie optymalizacji zasad organizacji ruchu lotniczego dla Lotniska Chopina, tak aby pod względem akustycznym był on jak najmniej uciążliwy dla otoczenia.

• Posiadamy własną oczyszczalnię wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z lotniska oraz dodatkowo sieć separatorów, które zapewniają ochronę wód powierzchniowych. Stan wód powierzchniowych, które są odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest regularnie badany.

• Zbudowaliśmy system zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ok. 40 000 m3, zapewniający m.in. ochronę terenów położonych poniżej lotniska przed podtopieniami w okresach intensywnych opadów atmosferycznych.

• Odladzanie samolotów na Lotnisku Chopina wykonywane jest bez szkody dla środowiska, dzięki specjalnym stanowiskom wyposażonym w instalaje umożliwiające separcję powstających w trakcie odladzania ścieków i ich właściwe zagospodarowanie.

• Posiadamy nowoczesny system paneli fotowoltaicznych, umożliwiający pozyskiwanie energii elektrycznej z energii słonecznej.

• Posiadamy system piezometrów, przy pomocy którego kontrolujemy stan środowiska gruntowo-wodnego. Regularnie badamy jakość wód podziemnych I i II poziomu wodonośnego.

• Prowadzimy racjonalną gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, które są zagospodarowywane z zachowaniem priorytetów takich jak: recykling, odzysk i unieszkodliwianie.

• Współpracujemy wyłącznie ze specjalistycznymi firmami, spełniającymi najwyższe wymogi dotyczące bazy technicznej, wykorzystywanego sprzętu specjalistycznego oraz sposobu transportu odpadów.

• Prowadzimy gospodarkę odpadami komunalnymi dostosowaną do obowiązujących wymogów prawnych, uwzględniającą zasadę selektywnej i nieselektywnej  zbiórki tych odpadów.

• Odpady komunalne odbierane są przez podmiot spełniający wymogi w zakresie gospodarki odpadami, który prowadzi zakres działań począwszy od miejsca wytworzenia odpadów komunalnych, a następnie przekazania ich do instalacji  w celu odzysku surowców wtórnych i odzysku energii oraz do finalnego unieszkodliwienia odpadów po-procesowych.
 

Monitoring hałasu


Zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. P.P. "Porty Lotnicze" zobowiązane jest do prowadzenia ciągłych pomiarów hałasu w środowisku w związku z eksploatacją Lotniska Chopina w Warszawie.

Pomiary prowadzone są przy wykorzystaniu systemu monitorowania hałasu lotniczego, eksploatowanego przez P.P. "Porty Lotnicze" od 1994 r.

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu w środowisku prowadzonych w związku z eksploatacją Lotniska Chopina przekazywane są w cyklu miesięcznym Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie w formie określonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

Lokalizacje punktów pomiarowych:


 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego
 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc styczeń 2014 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc luty 2014 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc marzec 2014 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc kwiecien 2014 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc kwiecien 2014 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc maj 2014 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc czerwiec 2014 roku

   


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc lipiec 2014 roku

 Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc sierpień 2014 roku

 Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc wrzesień 2014 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc październik 2014 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc listopad 2014 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc grudzień 2014 roku

 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc styczeń 2015 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc luty 2015 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc marzec 2015 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc kwiecień 2015 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc maj 2015 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc czerwiec 2015 roku
 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc lipiec 2015 roku


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc sierpień 2015 roku


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc wrzesień 2015 roku


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc październik 2015 roku


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc listopad 2015 roku


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc grudzień 2015 roku

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc styczeń 2016 roku

   

 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc luty 2016 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc marzec 2016 roku

   


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc kwiecień 2016 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc maj 2016 roku

 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc czerwiec 2016 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc lipiec 2016 roku
 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc wrzesień 2016 roku

 Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc październik 2016 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc listopad 2016 roku


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc grudzień 2016 roku

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc styczeń 2017 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc luty 2017 roku

   

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc marzec 2017 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc kwiecień 2017 roku

 


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc maj 2017 roku


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc czerwiec 2017 roku

 

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc lipiec 2017 roku

Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc sierpień 2017 roku


Wyniki ciągłych pomiarów hałasu lotniczego za miesiąc wrzesień 2017 roku 

Mapa akustyczna


Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., zarządzający lotniskiem zaliczonym do obiektów, których eksploatacja powodować może negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, zobowiązany jest do sporządzania co 5 lat mapy akustycznej terenu, na którym eksploatacja lotniska może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Mapę taką zarządzający lotniskiem powinien sporządzić po raz pierwszy w terminie 1 roku od dnia, w którym określone lotnisko zaliczone zostało do obiektów, których eksploatacja powodować może negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.

Lotnisko Chopina zaliczony został do takich obiektów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami. Rozporządzenie to weszło w życie 20 stycznia 2007 r.

Opracowanie pt: "Mapa akustyczna terenów, na których występuje oddziaływanie hałasu powodowanego eksploatacją Lotniska Chopina" wykonane zostało:
  • na zlecenie P.P. "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1, zarządzającego Lotniskiem Chopina,
  • przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 16, część prac dotycząca obliczeń poziomów i zasięgów hałasu na polecenie BPRW S.A. realizowała firma NOISE ACH.

W pracy wykorzystano bogaty zestaw danych i materiałów udostępnionych przez P.P. "Porty Lotnicze".

Opracowana na zlecenie P.P. "Porty Lotnicze" mapa akustyczna przekazana została : Wojewodzie Mazowieckiemu, Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie, Prezydentowi m.st. Warszawy, Staroście Piaseczyńskiemu i Staroście Powiatu Pruszkowskiego.

Dane zawarte w niniejszej publikacji stanowią wyciąg z opracowania "Mapa akustyczna terenów, na których występuje negatywne oddziaływanie hałasu powodowanego eksploatacją Lotniska Chopina".

Zakres publikowanych danych zgodny jest z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji.

Wyciąg z części opisowej - opracowania

Mapy otoczenia Lotniska Chopina:  

Archiwum
 

Quota Count System


Na Lotnisku Chopina w Warszawie wprowadzony został system Quota Count, który stosowany jest do koordynowania rozkładów lotów
w porze nocy. Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia tego systemu. 


System Quota Count stosowany  jest na Lotnisku Chopina do planowania rozkładów lotów w porze nocy, definiowanej wg przepisów w zakresie ochrony przed hałasem jako przedział czasu pomiędzy godz.  22.00 a 06.00 LMT.

Metoda naliczania pkt. „Quota Count” (QC) dla operacji wykonanych w porze nocy przewiduje przyznawanie punktów operacjom lotniczym w ramach dostępnego  limitu punktów, określonego dla jednej nocy.

Statki powietrzne startujące i lądujące na Lotnisku Chopina otrzymują określoną wartość punktów QC w przedziale od 0,13 do 16,00 w zależności od parametrów akustycznych, ustalonych na podstawie świadectw zdatności statków powietrznych w zakresie hałasu,  przekazanych przez przewoźników.

Dla Lotniska Chopina przyjęta została następująca klasyfikacja statków powietrznych w systemie Quota Count

 
Poziom hałasu w EPNdB Wartość punktów Quota Count
poniżej 84 EPNdB 0,13
84 – 84,9 EPNdB 0,25
85 – 85,9 EPNdB 0,30
86 – 86,9 EPNdB 0,40
87 – 87,9 EPNdB 0,50
88 – 88,9 EPNdB 0,65
89 – 89,9 EPNdB 0,80
90 – 90,9 EPNdB 1,00
91 – 91,9 EPNdB 1,25
92 – 92,9 EPNdB 1,60
93 – 93,9 EPNdB 2,00
94 – 94,9 EPNdB 2,50
95 – 95,9 EPNdB 3,18
96 – 96,9 EPNdB 4,00
97 – 97,9 EPNdB 5,00
98 – 98,9 EPNdB 6,35
99 – 99,9 EPNdB 8,00
100 – 100,9 EPNdB 10,10
101 – 101,9 EPNdB 12,70
powyżej 101,9 EPNdB 16,00Statki powietrzne zaliczane są do poszczególnych klas na podstawie obliczeń dokonanych odrębnie dla startów i lądowań w oparciu o dane pomiarowe zawarte w świadectwach zdatności w zakresie hałasu, wg zasady:

starty = [EPNdB(lateral) + EPNdB (flyover)] / 2
lądowania= EPNdB (approach) – 9

W oparciu o wyniki obliczeń dokonanych wg powyższych zasad tworzona jest i aktualizowana przez Zarządzającego lotniskiem tabela punktacji statków powietrznych operujących na Lotnisku Chopina.

Suma punktów QC dla wszystkich operacji planowanych w ciągu każdej nocy nie może przekroczyć wartości limitu punktów QC wyznaczonego dla danego sezonu rozkładowego. 

Nocny limit punktów QC dostępny do dystrybucji slotów w każdym sezonie rozkładowym IATA jest deklarowany przez Zarządzającego Lotniskiem Chopina w Warszawie, jako parametr koordynacyjny.

Na sezon rozkładowy  Lato 2017 przyjmuje się limit o wartości 24 pkt. QC.

Wartość limitu QC jest weryfikowana okresowo raz w roku.  Niezależnie od weryfikacji okresowej, wartość limitu może być zmieniana dla danego sezonu rozkładowego w zależności od wyników monitoringu hałasu,  jak również obowiązków nałożonych na zarządzającego lotniskiem wynikających z aktów prawnych lub wydanych decyzji administracyjnych.

Tabela QCS